ONDERBOUWING

De Kroatische parkeerbeheerders hebben verscheidene internationale gevallen van onbetaald parkeren voorgelegd aan Kroatische rechters. De parkeerovereenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar de parkeerbeheerder zijn verblijfplaats heeft (artikel 4 lid 1 sub b van de Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement). In dit geval zijn de parkeerbeheerders gevestigd te Kroatië. Dit betekent dat het Kroatisch recht van toepassing is. Ook wanneer een zaak voor de Nederlandse rechter komt, wordt dus Kroatisch recht toegepast. 

Tevens hebben de parkeerbeheerders de kwestie voorgelegd aan een onafhankelijke professor in Kroatië om de rechtmatigheid van de vordering wetenschappelijk te toetsen.  Het oordeel van de onafhankelijke professor, alsmede de Engelse vertaling daarvan kunt u hier raadplegen. De juridische onderbouwing van de vordering alsmede de uitspraken van de rechter wordt hierin uitgelegd. Een Engelse vertaling van een uitspraak van de Kroatische rechter in een zaak tegen een Nederlandse parkeerder kunt u hier vinden.

Hieronder kunt u lezen over de relevante juridische aspecten van de vordering en alles wat daarmee samenhangt.

Het gebruik van beschikbare openbare parkeerplaatsen waarvoor een parkeergeldvergoedingssysteem geldt, is onderdeel van het (Kroatische) contractenrecht. Dat wil zeggen dat er tussen de parkeerbeheerder en de parkeerder een parkeerovereenkomst wordt gesloten op het moment dat de parkeerder met zijn voertuig gebruik maakt van een parkeerplaats. Op deze parkeerovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. De relevante bepalingen met betrekking tot de algemene voorwaarden zijn opgenomen in de Kroatische wet in artikelen 295-296 Civil Obligations Act, Offical Gazette 35/2005. 

De toepasselijke algemene voorwaarden leggen verplichtingen op aan parkeergebruikers. Deze verplichtingen zijn bindend. Het bindende karakter van de algemene voorwaarden van de overeenkomst wordt bevestigd door uitspraken van de rechters. 

De algemene voorwaarden worden door de Kroatische overheid voorgeschreven. De overheid heeft de algemene voorwaarden in het staatsblad (Offical Gazette) bekend gemaakt. Hierdoor zijn ze beschikbaar voor alle gebruikers van de parkeerplaats. De gebruiker van de parkeerplaats is gebonden aan de algemene voorwaarden van de parkeerbeheerder (Decision and Decree of the Constitutional Court of the Republic of Croatia no. 11-1-355/2007, U-11-3924/2008 of 10 December 2008, Official Gazette No. 148/2008 dated 19 November 2008).

Wanneer de parkeerder het voertuig tot stilstand brengt op een parkeerplaats binnen het parkeergeldbetalingssysteem, wordt er een parkeerovereenkomst gesloten met de parkeerbeheerder. Voor het gebruik van een parkeerplaats dient een betaling te worden verricht.  Als de vergoeding niet (volledig) voldaan wordt, komt de parkeerder zijn verplichtingen die voortvloeien uit de parkeerovereenkomst niet na. Het niet tonen van een betaald parkeerkaartje onder de voorruit van het voertuig of het niet melden van c.q. betalen voor het gebruik van de parkeerplaats, wordt dus als contractbreuk door de parkeergebruiker gekwalificeerd. Op dat moment is de parkeerder het dagtarief verschuldigd. 

De verschuldigdheid van het dagtarief wordt door een bevoegde medewerker kenbaar gemaakt door een schriftelijke melding achter te laten op het geparkeerde voertuig. Daarbij worden de mogelijkheden van betaling gemeld. De medewerker legt een en ander tevens vast in een dossier en hij verzamelt bewijsmateriaal door foto's te maken van de herinnering c.q. de dagkaart die geplaatst is onder de ruitenwisser van uw voertuig. De constatering door de bevoegde medewerker van de parkeerbeheerder geldt naar toepasselijk Kroatisch recht als bewijs dat alleen kan worden weerlegd met het tonen van een parkeerkaart waarvoor is betaald. 

Indien de parkeerder ook het verschuldigde dagtarief niet betaalt, wordt de schade op hem verhaald. De schade bestaat uit omzetderving, personeelskosten, advocaatkosten, vertaalkosten en overige kosten en bedraagt bij Nederlandse parkeerders € 288,40. Dit is in verscheidene uitspraken bevestigd. 

Toelichting omvang vordering voor onbetaald parkeren naar Kroatisch recht.

Hieronder zullen de vorderingen voor onbetaald parkeren naar Kroatisch recht worden toegelicht; meer specifiek zullen de kosten die voortvloeien uit de incassering van deze vorderingen naar Kroatisch recht worden gespecificeerd. 

Incassokosten worden, als hiervoor gezegd, naar Kroatisch recht juridisch gekwalificeerd als schadevergoeding voor het niet-nakomen van contractuele verplichtingen. Indien een parkeerder nalaat de parkeerkosten te betalen, brengt dat een schending van de genoemde contractuele verplichting met zich mee. De incassokosten zijn een direct gevolg van het niet-nakomen van de contractuele verplichtingen door de parkeerder en deze is verplicht alle schade aan het parkeerbedrijf te vergoeden. 

Nadat van het parkeerbedrijf in kwestie de documenten en het bewijs worden verkregen, wordt per schuldenaar een dossier aangemaakt en onderzocht of de verkregen documenten en bewijzen aan de naar Kroatische recht voorgeschreven voorwaarden voldoen om te starten met het incassotraject. 

Zo ja, dan zal een buitenlandse (in dit geval een Nederlandse) advocaat verifiëren wie de eigenaar van de auto was op het moment van de schending van de contractuele verplichting. Deze persoon wordt dan aangemerkt als schuldenaar. Het adres van de schuldenaar zal moeten worden achterhaald, zodat de sommatiebrief met het bewijs en de vertalingen kunnen worden verzonden. 

Er kunnen enkele stappen/acties worden onderscheiden:

  1. Het openen en bestuderen van een dossier per schuldenaar;
  2. Verificatie van de gegevens van de schuldenaar - die immers onbekend is bij het Kroatische parkeerbedrijf - door de Nederlandse advocaat;
  3. Het voorbereiden van de sommatiebrief;
  4. Vertaling van de documenten en de sommatiebrief;
  5. Het versturen van de sommatiebrief, het contact en verder afhandeling met de schuldenaar.

De wettelijke grondslag voor het incasseren van de parkeervorderingen in Nederland is geregeld in de volgende toepasselijke Kroatische regelgeving:

  1. Richtlijn advocatentarieven en vergoedingen (hierna: ‘Richtlijn advocatentarieven’) (Kroatische Staatscourant  nr. 142/2012, 103/2014, 118/2014, 107/2015); 
  2. Richtlijn permanente gerechtstolken (hierna: ‘Tolkenrichtlijn’) (Kroatische Staatscourant nr. 88/08, 119/08). 

De kosten voor het innen van een parkeervordering zijn, conform het voorgaande, als volgt opgebouwd.

Artikel 32 lid 1 Richtlijn advocatentarieven

Voor zowel het in behandeling nemen als het bijhouden van het dossier gedurende het gehele incassotraject als ook het controleren van het kentekenregister en andere openbare gegevens, is de advocaat gerechtigd tot 25 punten per elk aangevangen uur. N.B. 1 punt is gelijk aan 10 Kroatische Kuna. Daar komt 25% Kroatische btw bovenop.

Artikel 37 lid 1 Richtlijn advocatentarieven

In zaken zoals deze, die specifieke professionele en specialistische vergen, mede gelet op de omvang en de verantwoordelijkheden met betrekking tot het uit te voeren werk, mag de vergoeding worden verhoogd met 100%.

Specifieke expertise and specialistische kennis worden conform dit artikel onder meer aangenomen wanneer kennis of onderzoek naar buitenlands recht nodig is of wanneer het gebruiken van een buitenlandse taal noodzakelijk is. In dit geval is zowel kennis van het Nederlandse recht nodig als het gebruik van de Nederlandse taal.

Voor zowel het in behandeling nemen als het bestuderen en voorbereiden van het dossier inclusief het aanwezige bewijs, alsmede voor het indienen van het verzoek tot verkrijging van de kentekengegevens en de adresgegevens van de bestuurder (artikel 32 lid l Richtlijn advocatentarieven) uit de relevante registers, heeft de advocaat recht op 250 Kroatische Kuna + 25% btw.

Omdat in deze zaken, bij het ontvangen van de gegevens uit de desbetreffende registers voor zowel de adresgegevens als de voertuiggegevens, een andere taal wordt gebruikt (Nederlands) en buitenlands recht van toepassing is (Nederlands recht, meer specifiek de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008), mag de vergoeding met 100% (op grond van artikel 37 lid 1 Richtlijn advocatentarieven) worden verhoogd voor de handelingen zoals bedoeld in artikel 32 lid 1 Richtlijn advocatentarieven.

Dientengevolge kan er 2 x 500 Kroatische Kuna + 25% btw op basis van de Richtlijn advocatentarieven worden gevorderd.

Artikel 26 Tolkenrichtlijn

Wat betreft vertaalkosten geldt dat deze worden gereguleerd in de Tolkenrichtlijn waarin is bepaald dat de kosten afhankelijk zijn van de hoeveelheid te vertalen tekst.

Op grond van artikel 26 Tolkenrichtlijn, bestaat een schriftelijke vertaling uit regels van ieder 50 tekens per regel. De minimale eenheid waarmee wordt gerekend is 30 regels. Ieder leesteken wordt meegenomen in de berekening.

De vergoeding is als volgt opgebouwd:

  1. Voor een vertaling van een buitenlandse taal naar het Kroatisch en van het Kroatisch naar een buitenlandse taal, wordt voor iedere regel 5,00 Kroatische Kuna bruto in rekening gebracht.
  2. Voor het vertalen van onder meer professionele teksten wordt voor iedere regel 7,50 Kroatische Kuna bruto in rekening gebracht.
  3. Voor de certificering van de tekst wordt een extra 30% in rekening gebracht.

Gelet op het bovenstaande, bedragen de kosten voor een gecertificeerde vertaling van de sommatiebrief plus bewijsstukken 450 Kroatische Kuna, exclusief 25% btw.

Resterende kosten

De resterende kosten bestaan in beginsel uit de dagparkeerkaart, wettelijke rente, portokosten en administratieve kosten en zijn voor alle schuldenaren gefixeerd op 230 Kroatische Kuna, exclusief 25% btw. Bij het berekenen van deze resterende kosten wordt uitgegaan van een gemiddelde van 100 Kroatische Kuna voor een dagparkeerkaart. De kosten van een dagparkeerkaart kunnen echter oplopen tot 300 Kroatische Kuna, afhankelijk van het parkeerbedrijf.

Totaal

Het totaal te vorderen bedrag bedraagt derhalve 1.680 Kroatische Kuna, exclusief 25% btw (2.100,00 inclusief btw), hetgeen neerkomt op EUR 280,00.

Bovendien komt hier nog een bedrag à EUR 8,40 bovenop voor de administratieve kosten die de Dienst Wegverkeer (RDW) in rekening brengt. Deze administratieve kosten maken onderdeel uit van de door de parkeerbedrijven geleden schade, aangezien zij deze kosten moeten maken om de schuldenaar te kunnen identificeren. Deze kosten worden als directe schade aangemerkt onder Kroatisch recht en de parkeerbedrijven zijn dus gerechtigd tot volledige vergoeding van deze kosten.

Een relatief laag parkeerbedrag mondt dus uit in een hoog bedrag, bestaande uit alle hiervoor genoemde kosten. Deze kostenverhoging is overigens niet vreemd. Ter vergelijking: als u bijvoorbeeld Slovenië zonder verplicht vignet inrijdt, mondt de € 15,00 (prijs voor een vignet om gedurende één week door Slovenië te mogen rijden) uit in een boete van € 300,00. Net als in Kroatië, ligt in Slovenië de verantwoordelijkheid hiervoor en uitvoering hiervan bij een private partij die in eigendom is van de overheid, hetgeen eveneens het geval is bij veel Kroatische private parkeerbedrijven, zoals Pula Parking en Zagreb Parking, die in eigendom van de gemeente Pula respectievelijk gemeente Zagreb zijn.

Indien de parkeerder deze schade vervolgens niet vergoedt, kan hij gedagvaard worden. Dan kan de vordering verder oplopen vanwege de (hoge) proceskosten.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info