ONDERBOUWING

De Kroatische parkeerbeheerders hebben verscheidene internationale gevallen van onbetaald parkeren voorgelegd aan Kroatische rechters. De parkeerovereenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar de parkeerbeheerder zijn verblijfplaats heeft (artikel 4 lid 1 sub b van de Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement). In dit geval zijn de parkeerbeheerders gevestigd te Kroatië. Dit betekent dat het Kroatisch recht van toepassing is. Ook wanneer een zaak voor de Nederlandse rechter komt, wordt dus Kroatisch recht toegepast. 

Tevens hebben de parkeerbeheerders de kwestie voorgelegd aan een onafhankelijke professor in Kroatië om de rechtmatigheid van de vordering wetenschappelijk te toetsen.  Het oordeel van de onafhankelijke professor, alsmede de Engelse vertaling daarvan kunt u hier raadplegen. De juridische onderbouwing van de vordering alsmede de uitspraken van de rechter wordt hierin uitgelegd. Een Engelse vertaling van een uitspraak van de Kroatische rechter in een zaak tegen een Nederlandse parkeerder kunt u hier vinden.

Hieronder kunt u lezen over de relevante juridische aspecten van de vordering en alles wat daarmee samenhangt.

Het gebruik van beschikbare openbare parkeerplaatsen waarvoor een parkeergeldvergoedingssysteem geldt, is onderdeel van het (Kroatische) contractenrecht. Dat wil zeggen dat er tussen de parkeerbeheerder en de parkeerder een parkeerovereenkomst wordt gesloten op het moment dat de parkeerder met zijn voertuig gebruik maakt van een parkeerplaats. Op deze parkeerovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. De relevante bepalingen met betrekking tot de algemene voorwaarden zijn opgenomen in de Kroatische wet in artikelen 295-296 Civil Obligations Act, Offical Gazette 35/2005. 

De toepasselijke algemene voorwaarden leggen verplichtingen op aan parkeergebruikers. Deze verplichtingen zijn bindend. Het bindende karakter van de algemene voorwaarden van de overeenkomst wordt bevestigd door uitspraken van de rechters. 

De algemene voorwaarden worden door de Kroatische overheid voorgeschreven. De overheid heeft de algemene voorwaarden in het staatsblad (Offical Gazette) bekend gemaakt. Hierdoor zijn ze beschikbaar voor alle gebruikers van de parkeerplaats. De gebruiker van de parkeerplaats is gebonden aan de algemene voorwaarden van de parkeerbeheerder (Decision and Decree of the Constitutional Court of the Republic of Croatia no. 11-1-355/2007, U-11-3924/2008 of 10 December 2008, Official Gazette No. 148/2008 dated 19 November 2008).

Wanneer de parkeerder het voertuig tot stilstand brengt op een parkeerplaats binnen het parkeergeldbetalingssysteem, wordt er een parkeerovereenkomst gesloten met de parkeerbeheerder. Voor het gebruik van een parkeerplaats dient een betaling te worden verricht.  Als de vergoeding niet (volledig) voldaan wordt, komt de parkeerder zijn verplichtingen die voortvloeien uit de parkeerovereenkomst niet na. Het niet tonen van een betaald parkeerkaartje onder de voorruit van het voertuig of het niet melden van c.q. betalen voor het gebruik van de parkeerplaats, wordt dus als contractbreuk door de parkeergebruiker gekwalificeerd. Op dat moment is de parkeerder het dagtarief verschuldigd. 

De verschuldigdheid van het dagtarief wordt door een bevoegde medewerker kenbaar gemaakt door een schriftelijke melding achter te laten op het geparkeerde voertuig. Daarbij worden de mogelijkheden van betaling gemeld. De medewerker legt een en ander tevens vast in een dossier en hij verzamelt bewijsmateriaal door foto's te maken van de herinnering c.q. de dagkaart die geplaatst is onder de ruitenwisser van uw voertuig. De constatering door de bevoegde medewerker van de parkeerbeheerder geldt naar toepasselijk Kroatisch recht als bewijs dat alleen kan worden weerlegd met het tonen van een parkeerkaart waarvoor is betaald. 

Indien de parkeerder ook het verschuldigde dagtarief niet betaalt, wordt de schade op hem verhaald. De schade bestaat uit omzetderving, personeelskosten, advocaatkosten, vertaalkosten en overige kosten en bedraagt bij Nederlandse parkeerders € 288,10. Dit is in verscheidene uitspraken bevestigd. 

Een relatief laag parkeerbedrag mondt dus uit in een hoog bedrag, bestaande uit alle in de vorige alinea genoemde kosten. Dit fenomeen is overigens niet vreemd. Ter vergelijking: als u bijvoorbeeld Slovenië zonder verplicht vignet inrijdt, mondt de € 15,00 (prijs voor een vignet om gedurende één week door Slovenië te mogen rijden) uit in een boete van € 300,00. Net als in Kroatië, ligt in Slovenië de verantwoordelijkheid hiervoor en uitvoering hiervan bij een private partij die in eigendom is van de overheid, hetgeen eveneens het geval is bij veel Kroatische private parkeerbedrijven, zoals Pula Parking en Zagreb Parking, die in eigendom van de gemeente Pula respectievelijk gemeente Zagreb zijn.

Indien de parkeerder deze schade vervolgens niet vergoedt, kan hij gedagvaard worden. Dan kan de vordering verder oplopen vanwege de (hoge) proceskosten.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info